NMK vs ZL Dream11 Team Prediction | CBA League 2021 | CBA League Linupes| CBA League Key Players |


NMK vs ZL CBA League Match Details :

Team: Nanjing Monkey Kings vs Zhejiang Guangsha Lions

League: CBA League 2020-21.

Date: 15th January 2021

Time: 17:30 PM IST 

Venue: China

Live Score: http://www.fancode.com


NMK vs ZL CBA Team Squads:

Nanjing Monkey Kings (NMK):

Yifeng Heng, Tal Co, Shengwei Wan,Arnett Moultrie, Yuchen Liu, Shirelijian Muxtar, Qiaowen Han, Siyao Sun, Fei Cao, Tianyi Zhao, Yifei Guo, Shigan Huang, Shengdong Li, Zixu Wang, Hongpeng Li, Haozhe Yang, Ziqi Wang, Bai Jie, Kailun Guo, Yunan Liu, Haoyu Wang, Ziqi Liu

Zhejiang Guangsha Lions (ZL):

Du Jinlun, Yanhao Zhao, Jiayi Zhao, Jiaren Zhao, Sun Minghui, Zhu Junlong, Zheng Liu, Jinglong Li, Yujia Wu, Ruoyu Su, Jinxiao Li, Yuan Chenyun, Jinqiu Hu, Tianyi Zhao, Miroslav Raduljica, Feng Xin, Wilson Chandler


NMK vs ZL CBA Probable Lineups:

Nanjing Monkey Kings:

 • Qiaowen Han
 • Zixu Wang
 • Arnett Moultrie
 • Shengwei Wan
 • Tal Co
crickinfo.in

Zhejiang Guangsha Lions:

 • Ji Zhuo
 • Jinxiao Li
 • Yanhao Zhao
 • Jinglong Li
 • Miroslav Raduljica

NMK vs ZL Key Players:

Nanjing Monkey Kings Key Players:

 • Qiaowen Han
 • Zixu Wang
 • Arnett Moultrie
 • Shengwei Wan

Zhejiang Guangsha Lions Key Players:

 • Ji Zhuo
 • Yanhao Zhao
 • Jinglong Li
 • Jinqiu Hu
 • Miroslav Raduljica

NMK vs ZL CBA Match SP & PP Option:

 • Arnett Moultrie
 • Yanhao Zhao
 • Miroslav Raduljica
 • Shirelijian Muxtar
crickinfo.in

NMK vs ZL CBA Dream Team Suggestion:

We are suggesting here Small League Team based on probable Starting Lineups. Final Team based on confirm Starting Lineups and players available on bench will be Post on our Telegram Channel before the deadline of Match.

Disclaimer: This team is based on the understanding, analysis, and instinct of the author while selecting Players for your team considered points mentioned and take yours own decision.We claim no credit for any associated images posted on this website unless otherwise noted. Images are copyright to their respective owners.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star